Marrëveshje për Partneritet për ofrimin e Ndihmës Juridike Falas nga SHPRK

Pas verifikimit të kritereve nga Komisioni për Vlerësimin e Kritereve për ofrimin ne ndihmës juridike falas i ANJF-së, OJQ SHPRK me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas. me datë 29.03.2024 – kanë nënshkruar Marrëveshje për Partneritet për ofrimin e ndihmës juridike falas në të gjitha Komunat e Kosovës.

After the verification of the criteria by the Committee for the Evaluation of the Criteria for the provision of free legal aid of the FLAA, the NGO SHPRK with the Agency for Free Legal Aid, on 29.03.2024 – have signed a Partnership Agreement for the provision of free legal aid in all Kosovo Municipalities.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *