Juristë të rinj / Mladi Pravnici (15)

KONKURS

Oranizata Jo Qeveritare – Banimi Social dhe të Drejtat Pronësore në Kosovë e njohur me akronimet SHPRK kërkon 15 (pesëmdhhjetë) Juristë të rinjë të cilët dëshmojnë se kanë përfunduar Fakultetin Juridik por nuk kanë arritur asnjëherë të punësohen.

Projekti është i financuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkpunim Europian (OSBE) në Kosovë.

Punësimi i juristëve do të ketë karakter të përfundimit të punës praktike me pagesë për juristët e rinj dhe do të zgjatë 10 muaj në njërën nga Institucionet Qendrore apo lokale në Kosovë të cilat mirren me çështjet PRONËSORE.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV e tyre, kopjen e Diplomes dhe vërtetimin nga ATK që nuk figurojnë si përsona që kanë paguar tatim në pagë.

Grupet e cënuara dhe pjestarët e minoriteteve janë të inkurajuar që të aplikojnë

Dokumentet duhet të dorzohen në e-mail addresën: agron.beka@shprk.org  më së largu deri më datën 24.01.2021

_________________________________________________________________________

KONKURS

Nevladina organizacija – Socijalno Stanovanje i Imovinska Prava na Kosovu poznata po skraćenicama SHPRK zahteva 15 (petnaest) mladih pravnika koji dokazuju da su završili Pravni Fakultet, ali nikada nisu stigli da se zaposle.

Projekat finansira Organizacija za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS) na Kosovu.

Zapošljavanje pravnika će imati karakter završetka praktičnog rada sa novčanom nadoknadom za mlade pravnike i trajaće 10 meseci u jednoj od centralnih ili lokalnih institucija na Kosovu koje se bave IMOVINOM.

Sve zainteresovane stranke treba da pošalju svoj CV, kopiju Diplome i potvrdu od PAK-a kao osobe koje nisu u spisku koje su platili porez na platu.

Podstiču se ugrožene grupe i pripadnici manjina da apliciraju.

Dokumenti se moraju dostaviti na e-mail adresu: agron.beka@shprk.org  najkasnije do 24.01.2021

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *