Ftesë për pjesëmarrje në trajnim

Ftesë për pjesëmarrje në trajnimin “Sigurimi i njohurive adekuate tek gratë për raportimin e shkeljeve të të drejtave të punës”.
Ky trajnim do të mbahet në kuadër të projektit “Promovimi i të drejtave të grave në punë, gjatë shtatzanisë dhe lehonisë”.
Projekti është financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetet nga ATRC dhe BIRN.

Ky postim është realizuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit “’Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës të grupeve të cenueshme në tregun e punës” Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Social Housing and Property Rights in Kosovo dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian’, ATRC ose BIRN KOSOVË.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *