Aplikimi per Banim Social

Aplikacioni për Asistencë Ligjore gjatë aplikimit për Banim Social në tërë Kosovën

Aplikacioni për Asistencë Ligjore gjatë aplikimit për Banim Social në tërë Kosovën

Gjinia
Statusi martesor
Statusi i punësimit
A keni aplikuar ndonjëherë për banim social?
Cila ka qenë përgjigjja e Komunës lidhur me kërkesën tuaj për banim social?